Sanering och hantering av PCB

Posted by in Hälsa, Miljö

Äger du en fastighet som byggdes eller renoverades mellan år 1956 och 1973? Då finns det en risk att huset innehållet det hälsofarliga ämnet polyklorerade bifenyler, eller PCB som det också heter. I så fall bör du ta reda på om det finns PCB i fogar eller golvmaterial. Om det sedan visar sig att din fastighet innehåller höga halter av PCB är du som fastighetsägare skyldig att genomföra en PCB-sanering. Att sanera PCB är ett riskfyllt arbete och då kan man ta hjälp av behöriga firmor som hjälper till med PCB-saneringen.

PCB-sanering i Stockholm, Västerås och Uppsala

Hälsoskadligt ämne

PCB är ett miljö- och hälsofarligt ämne som bland annat påverkar immunförsvar och fortplantning. Användningen av PCB förbjöds år 1973, men ämnet finns fortfarande kvar i miljön på grund av dess långa nedbrytningstid. Trots att ämnet förnöjds läcker PCB fortfarande ut till luft och mark från bland annat äldre fogmassor i byggnader. För att förhindra att ämnet sprider sig ut i naturen är det viktigt att du som fastighetsägare sanerar dina fastigheter från PCB. Eftersom att PCB sprids ut i miljön har regeringen beslutat att alla byggnader, förutom enfamiljshus och tvåbostadshus, som är byggda eller renoverade mellan år 1956-1973, ska inventeras och saneras med avseende på PCB-produkter.

Ämnet kan finnas i fogmassor i byggnader som har uppförts eller fogats under perioden 1956–1973. PCB kan finnas i kondensatorer, isoleringsrutor samt i en viss typ av plastbaserade golv, acrydurgolv.

Skyldighet att kontrollera PCB

Du som fastighetsägare har som skyldighet att inventera byggnaden om den byggdes eller renoverades mellan år 1956 och 1973 för att kontrollera om fog- eller golvmassa innehåller PCB. Därefter ska ägaren rapportera till sin tillsynsmyndighet hur inventeringen utfördes, var man hittat PCB samt hur en sanering ska gå till. Innehåller byggnaden 500 ppm (500 mg/kg) PCB eller mer måste fastighetsägaren genomföra en PCB-sanering.